Aktualności

loga

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014

 

Projekt „COOLtura – bliżej Ciebie” zakończony!

Wczoraj, tj. 31 lipca odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach projektu „COOLtura – bliżej Ciebie”, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. W Powiatowym Centrum Kultury spotkali się wszyscy pomysłodawcy inicjatyw kulturowych, których projekty zwyciężyły w Konkursie na oddolne inicjatywy lokalne. Do przedmiotowego Konkursu złożonych zostało
18 pomysłów, spośród których Komisja wybrała 4 do realizacji.

W trakcie ostatniego spotkania pomysłodawcy mieli okazję poznać się nawzajem oraz zaprezentować swoje pomysły inicjatyw kulturowych. Dodatkowo podczas spotkania metodą burzy mózgów uczestnicy odnaleźli najważniejsze, charakterystyczne dla czterech wybranych inicjatyw, myśli przewodnie (cechy, założenia) łączące wszystkie projekty. Najczęściej pojawiającymi się określeniami były: integracja, międzypokoleniowość, wspólne działanie, regionalizm, kultura, współpraca. Mamy nadzieję, iż poprzez realizację wybranych inicjatyw urzeczywistnimy te wspólne idee.

Istotnym produktem zrealizowanego projekt jest również diagnoza społeczna identyfikująca zasoby
oraz samodzielne inicjatywy mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, która pozwoliła nam zweryfikować
i scharakteryzować aktywność kulturową społeczności lokalnej Powiatu, m.in. za pośrednictwem takich narzędzi
jak ankieta, konsultacje sp0ołeczne, obserwacje czy też bezpośredni wywiad. Przedmiotowa diagnoza dostępna poniżej (link “Raport – diagnoza”).

DSC_0261

Raport – Diagnoza społeczna


Wyniki!

Wyniki konkursu na oddolne inicjatywy loklane


Artykuł

Dnia 29.05.2014r. o godzinie 18.00 w budynku Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opol-skich odbyły się kolejne już spotkanie dotyczące realizacji projektu pn.: „COOLtura – bliżej Ciebie”, dofinan-sowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.
To spotkanie jednak miało nieco odmienny charakter, ponieważ tym razem uczestniczyli w nim nie tylko członkowie grupy roboczej realizującej projekt, ale również przedstawiciele różnych grup społecznych Powiatu Strzeleckiego. Celem przedmiotowych konsultacji było poszerzenie wiedzy i zdobycie dodatkowych informacji na temat potrzeb, zasobów i inicjatyw kulturalnych powiatu, które przyczynią się do stworzenia rzetelnej i wiarygodnej diagnozy społecznej.
Konsultacje rozpoczęły się powitaniem uczestników przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich – Joannę Popów-Bogdoł. Następnie koordynator projektu pn.: „COOLtura – bliżej Ciebie” – Iwona Jagusz – przedstawił najważniejsze informacje dotyczące projektu, tj. jego cel, podstawo-we założenia, harmonogram realizacji działań, terminy, wydatki kwalifikowane, itd.
Kolejnym etapem spotkania były warsztaty poprowadzone przez animatora z Narodowego Centrum Kultury – Tomasza Ignalskiego. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli za zadanie poznać siebie nawzajem poprzez krótką indywidualną rozmowę uczestników, którzy jeszcze nie zdążyli się poznać, ze sobą. Po tym cała grupa przedstawiała w kilku zdaniach poszczególne osoby. Po tym ćwiczeniu uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na trzy grupy, których zadaniem było opracowanie jednego z trzech obszarów, tj.:
• Wspólna przestrzeń aktywności różnych talentów i umiejętności
• Wzmacnianie więzi społecznych, duma z przynależności do wspólnoty
• Co jest ważniejsze, miejsce i człowiek
Każda z grup po przeprowadzeniu dyskusji zaprezentowała wyniki (swoje spostrzeżenia i opinie) na forum publicznym. Ostatnim etapem warsztatów była dyskusja na forum całej grupy na temat zasobów, potencja-łu oraz aktywnych grup społecznych działających w poszczególnych miejscowościach i gminach Powiatu Strzeleckiego.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom przybyłym na spotkanie!