Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Pliki do pobrania:

01. Ogłoszenie, plik pdf
02. SIWZ, plik pdf
03a. Formularze-(pdf), plik pdf
03b. Formularze-(doc), plik doc
01.Wyjaśnienia-(20-04-2015), plik pdf
02.Wyjaśnienia-(24-04-2015), plik pdf
03.Wyjaśnienia-(24-04-2015), plik pdf
01.Informacja-o-modyfikacji-treści-specyfikacji-istotnych-warunków-zamówienia, plik pdf
02.SIWZ-po-modyfikacji, plik pdf
03.Ogłoszenie-po-modyfikacji, plik pdf
Protokół z otwarcia ofert, plik pdf
Ogłoszenie – Wyniki przetargu, plik pdf

Ogłoszenie – wyniki przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Op. ul. Dworcowa 23

tel. 77/412 30 13

e-mail: ;

http://centrum-kultury.eu

Znak sprawy PCK.271.1.2015
Nazwa zamówienia W ogrodzie kultury – zakup sceny plenerowej oraz wyposażenia
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny plenerowej wraz z zadaszeniem, podestem scenicznym, schodami, nagłośnieniem oraz oświetleniem scenicznym na potrzeby organizowania imprez przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
Nazwa (firma) oraz siedziba i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana – Zadanie nr 1 ALSPAW Sp. z o. o. (ul. Batorego 29; 63-400 Ostrów Wielkopolski)
Nazwa (firma) oraz siedziba i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana – Zadanie nr 2 RAGTIME Sp. J. (ul. 1 Maja 19; 45-068 Opole)
Uzasadnienie wyboru Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami
Informacje dotyczące złożonych oferty
Zadanie nr 1 (W ogrodzie kultury – zakup sceny plenerowej)
Nr oferty Nazwa (imię i nazwisko) wykonawcy Siedziba (miejsce zamieszkania) i adres wykonawcy Ocena wg. kryteriów Ocena łączna
cena oferty
1 P.U.H.P LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro ul. Dolne Młyny 77; 59-700 Bolesławiec 90,8 pkt. 90,8 pkt.
2 Fabryka Dzwięku Paweł Piłat ul. Piotrkowska 39a; 25-510 Kielce —- —-
3 P.H.U. MASTER-TRUSS Technika Estradowa ul. Jana Brzechwy 31; 22-400 Zamość —- —-
4 ALSPAW Sp. z o. o. ul. Batorego 29; 63-400 Ostrów Wielkopolski 100 pkt. 100 pkt.
7 ATHLETIC Sp. z o. o. ul. Katowicka 8A; 46-200 Kluczbork 86,1 pkt. 86,1 pkt.
8 RAGTIME Sp. J. ul. 1 Maja 19; 45-068 Opole 73,6 pkt. 73,6 pkt.
Zadanie nr 2 (W ogrodzie kultury – dostawa nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego
Nr oferty Nazwa (imię i nazwisko) wykonawcy Siedziba (miejsce zamieszkania) i adres wykonawcy Ocena wg. kryteriów Ocena łączna
cena oferty
2 Fabryka Dźwięku Paweł Piłat ul. Piotrkowska 39a; 25-510 Kielce —- —-
3 P.H.U. MASTER-TRUSS Technika Estradowa ul. Jana Brzechwy 31; 22-400 Zamość —- —-
5 POL-AUDIO Leszek Polanowski ul. M.C. Skłodowskiej 33; 05-420 Józefów 95,3 pkt. 95,3 pkt.
6 PHPU ZUBER ul. Krakowska 29c; 50-424 Wrocław 85,3 pkt. 85,3 pkt.
8 RAGTIME Sp. J. ul. 1 Maja 19; 45-068 Opole 100 pkt. 100 pkt.

 

Lp. Nazwa/adres oferenta Oferowana cena całkowita brutto
I część zamówienia – mobilna scena plenerowa i zadaszenie II część zamówienia – nagłośnienie i oświetlenie sceniczne oraz wyposażenie dodatkowe
1 P.U.H.P LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro,ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec 86 932,71 zł
2 FABRYKA DŹWIĘKU Paweł Piłat,ul. Piotrkowska 39a, 25-510 Kielce 29 000,00 zł 78 741,03 zł
3 P.H.U. MASTER-TRUSS TECHNIKA ESTRADOWA,ul. Jana Brzechwy 31, 22-400 Zamość 60 270,00 zł 62 864,00 zł
4 ALSPAW Sp. z o.o.,ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 78 931,56 zł
5 POL-AUDIO Leszek Polanowski,ul. M.C. Skłodowskiej 33, 05-420 Józefów 72 984,75 zł
6 PHPU ZUBER Andrzej Zuber,ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław 81 549,00 zł
7 ATHLETIC Sp. o.o.,ul. Katowicka 8A, 46-200 Kluczbork 91 635,00 zł
8 RAGTIME Sp. J.,ul. 1 Maja 19 oficyna, 45-068 Opole 107 256,00 zł 69 579,87 zł

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie; tel. 77/412 30 13.
 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (dział II, rozdz. 3 oddz.1).
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://centrum-kultury.eu
 4. Nazwa nadana zamówieniu: W ogrodzie kultury – zakup sceny plenerowej oraz wyposażenia.
 5. Znak sprawy: PCK.271.1.2015
 6. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny plenerowej wraz z zadaszeniem, podestem scenicznym, schodami, nagłośnieniem oraz oświetleniem scenicznym na potrzeby organizowania imprez przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Zakres zamówienia obejmuje: część 1 – dostawę sceny plenerowej z zadaszeniem podestem scenicznym i schodami, część II – dostawę nagłośnienia scenicznego, dostawę oświetlenia scenicznego oraz wyposażenia dodatkowego. Ponadto zakres obejmuje transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 23), pokazowy montaż i demontaż sceny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz szkolenie w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników.
 7. Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: dopuszcza się możliwością złożenia ofert częściowych (część 1 i 2).
 8. Informacja o możliwości złożenie oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 9. Termin wykonania zamówienia: 45 dni (licząc od dnia podpisania umowy).
 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
  O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. warunki dotyczące:
 • posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Wiedza i doświadczenie.
  Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia.
  Potencjał techniczny.
  Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
  Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
  Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Informacje na temat wadium: nie jest wymagane.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
 • Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich,
  w terminie 5 maja 2015 r. do godziny 830. Uwaga zmian terminu składania ofert.
 • Termin związania ofertą 30 dni.
 • Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 • Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje: nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się.
 • Informacja o przewidywanych zamów. uzupełniających: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2015 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
Bernadetta Kaluza